Sikkerhedsdatablade
VELUX tilbehør

Download sikkerhedsdatablade

VELUX A/S er fuldt ud klar over forpligtelserne i henhold til REACH-forordning (1907/2006) i forhold til at levere sikkerhedsdatablade om kemikalier og blandinger. Find de tilgængelige sikkerhedsdatablade på følgende VELUX tilbehør:

 • Download ZOZ 010

  Signalord
  Advarsel 

  Faretekst
  H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. H412 - Skadelig for vandlevende organismer. 

  Sikkerhedstekst
  P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. P273 - Undgå udledning til miljøet. P261 - Undgå indånding af dampe. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

  Farepiktogrammer
 • Download ZZZ 129

  Signalord
  Advarsel 

  Faretekst
  H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. H412 - Skadelig for vandlevende organismer. 

  Sikkerhedstekst
  P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. P273 - Undgå udledning til miljøet. P261 - Undgå indånding af dampe. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

  Farepiktogrammer


 • Download ZZZ 130

  Signalord
  Advarsel 

  Faretekst
  H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

  Sikkerhedstekst

  P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. P261 - Undgå indånding af dampe. P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

 • Download ZZZ 131 Teknocare

  Signalord
  Advarsel 

  Faretekst
  H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

  Sikkerhedstekst
  P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. P261 - Undgå indånding af dampe. P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

 • Download ZZZ 131 Teknoclean

  Signalord
  Advarsel 

  Faretekst
  H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 

  Sikkerhedstekst
  P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelse til øjne og ansigt. P305 - VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 - Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

  Farepiktogrammer
   

   

   

   

 • Download ZZZ 133

  Sikkerhedssætninger

  P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Download ZZZ 176

  Signalord
  Advarsel 

  Faretekst
  H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

  Sikkerhedstekst
  P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. P261 - Undgå indånding af dampe. P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.