Nybyggeri
Tidligere lavenergiklasse 2015 er blevet til BR15 krav, dvs. energirammen for byggeriet skal beregnes, og det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand højst må være (30 kWh/m² + 1000 kWh)/A pr. m² 

Ud over energirammen skal følgende komponentkrav overholdes: 
Energitilskuddet for ovenlysvinduer og fladtagsvinduer må ikke være mindre end 0 kWh/m². 
For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere end 1,40 W/m²K

Frivillig bygningsklasse 2020

Bygningsreglementet for Frivillig bygningsklasse 2020 er uændret - når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand <20 kWh/m² pr. år.


Ud over energirammen skal følgende komponentkrav overholdes: 
Energitilskuddet for ovenlysvinduer og fladtagsvinduer må ikke være mindre end +10 kWh/m². 
For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere end 1,20 W/m²K

Dagslys i Bygningsklasse 2020
For bygningsklasse 2020 bliver det et lovkrav at glasarealet for facadevinduer skal svare til mindst 15% af gulvarealet i beboelsesrum og køkken/alrum, hvis rudernes lystransmittans > 0,75. 
Er lystransmittansen mindre, forøges glasarealet tilsvarende. 
For ovenlys indregnes arealet med en faktor 1,4.

Ændret anvendelse & tilbygning
Kravene for ændret anvendelse træder i kraft, hvis man f.eks. omdanner en uudnyttet tagetage til beboelse. 
Ved ændret anvendelse og tilbygning gælder de samme komponentkrav, som ved nybyg. 

Ombygning & andre forandringer
Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med ombygning og ændringer af bygningsdele. Et eksempel er nyt tegltag eller tilsvarende. I forbindelse med at der lægges nyt tagmateriale, vil det også være rentabelt at udskifte evt. ovenlysvinduer, hvis de er mere end 30 år gamle. 
Ved ombygning og andre forandringer gælder de samme komponentkrav, som ved nybyg. 

Frivillig renoveringsklasse
I BR15 indføres for første gang frivillige renoveringsklasser. Baggrunden for dette tiltag stammer fra den fælles brancheudgivelse Initiativkatalog (Netværk for Energirenovering, 2013) og er videreført i Strategi for energirenovering af bygninger (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2014). 

Formålet med de frivillige renoveringsklasser er at give et alternativ i større renoveringsprojekter, hvor opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav for mindste varmeisoleringsniveau er eneste mulighed efter de nuværende regler.

Der indføres i første omgang 2 klasser (klasse 1 og klasse 2), som vejledende – samtidigt indføres nedenstående skala.
Energiklasser

Energiværdier for VELUX produkter

Når bygningens energiramme beregnes er det ofte nødvendigt at kende en række værdier for det valgte produkt. VELUX Gruppen har derfor udarbejdet en beregner, som du kan finde her: Energiværdier for VELUX produkter. Angiv byggeri, vinduestype, vinduesstørrelse og taghældning, så får du oplyst de nøjagtige værdier.

Dagslys

Iflg. Bygningsreglementet skal der være en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.

I arbejdsrum mv., beboelsesrum og køkken kan dagslyset i almindelighed anses for at være tilstrækkeligt, når glasarealet ved sidelys svarer til mindst 10% af det indvendige gulvareal eller ved ovenlys mindst 7% af det indvendige gulvareal, forudsat at ruderne har en lystransmittans på mindst 0,75. Glasarealet skal forøges forholdsmæssigt ved reduceret lysgennemgang.

Find lystransmittansen for VELUX Gruppens rudeprogram her: Tekniske data ruder

I beboelsesrum og køkken kan dagslyset alternativt anses for at være tilstrækkeligt, når det ved beregning kan eftervises, at der er en dagslysfaktor på 2 pct. i halvdelen af rummet. I arbejdsrum kan dagslyset også anses for at være tilstrækkeligt, når det ved beregning kan eftervises, at der er en dagslysfaktor på mindst 2 pct. i arbejdszonen i rummet. Dette kan beregnes med et net, der dækker rummet eller arbejdszonen. Nettet starter 0,5 m fra væggene og indeholder beregningspunkter med ens afstand på højst 0,5 m.

VELUX Gruppen har udviklet et værktøj til brug for dagslys design og -analyse, VELUX Daylight Visualizer, som gratis kan downloades.

Lyddæmpning

Hvis støjniveauet ved huset er over 58 dB pga. trafik på veje eller 64 dB for jernbaner, bør konstruktioner, herunder vinduer, udføres, så det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 33 dB. For at opnå tilstrækkelig dæmpning kan det være nødvendigt at tage særlige hensyn i forbindelse med selve indbygningen og ved valget af vinduesvariant.

Brandkrav til VELUX lystunnel

Da VELUX lystunnelen gennembryder loftskonstruktionen, skal den beskyttes på ydersiden med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale].

Jævnfør uddrag fra eksempelsamling kapitel 7.8.1 og illustrationer af gitterspær og stråtag til højre:

  • Vægge og loftskonstruktioner mod tagrum, der ikke kan udnyttes, udføres mindst som klasse K110 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], og
  • Vægge og loftskonstruktioner omkring beboelsesrum mod stråtag udføres mindst som bygningsdel REI30.
  • Læs mere om lystunnel i Håndværkerhåndbogen side 157 her: Håndværkerhåndbog
Brandkrav til lustunnel

Krav til arbejdssikkerhed ved indbygning
I mange tilfælde kan indbygning af et VELUX ovenlysvindue foretages indefra, således at man undgår at skulle færdes på taget. I nogle tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt at udføre en del af indbygningen udefra, og her skal man være særlig opmærksom på arbejdssikkerheden. 
Der skal eksempelvis etableres sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdssteder, hvor der er risiko for et fald på mere end to meter. Derfor skal der næsten altid foretages effektiv sikring mod nedstyrtning ved arbejde på tage. Det kan f.eks. gøres ved at etablere stillads eller rækværk ved tagfoden. Er der tale om kortvarigt ophold på tagfladen, kan man benytte faldsikring (sikkerhedsbælte med line).

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes, afhænger af forholdene på stedet. Sikkerhedsforanstaltningerne er detaljeret beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning vedr. nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare. Denne kan gratis læses og printes fra arbejdstilsynet.dk

Tekniske data ruder
Klik her