Nye retningslinjer gør det nemmere at ansøge om byggetilladelse til tagboliger

Københavns Kommune ønsker, at flere lofter bliver udnyttet til tagboliger. Derfor har man lavet retningslinjer, som bl.a. skal sikre en hurtigere og mere forudsigelig sagsbehandling. Retningslinjerne forholder sig til arkitektur, dagslys, friarealer og parkeringsforhold.


Der er stort behov for at skaffe flere boliger til de mange mennesker, som vil bo i København. En af mulighederne er at udnytte loftsarealerne på ældre ejendomme til at bygge nye tagboliger. Der skal dog samtidig tages hensyn til Københavns historiske og arkitektonisk værdifulde bygninger, ligesom taget på en ejendom har en byggeteknisk vigtig funktion. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet retningslinjer for tagboliger, som danner grundlag for forvaltningens behandling af ansøgninger om at bygge tagboliger.

“Ligesom vi har retningslinjer for altaner, som giver en ensartet og tydelig myndighedsbehandling af altansager, skal retningslinjerne for tagboliger sikre, at boligudviklingen på toppen af byens ejendomme sker ud fra nogle klare kriterier. Dertil kommer, at forvaltningen med retningslinjerne i hånden bedre kan sikre en nem ansøgningsproces og hurtig sagsbehandling af tagboligprojekterne,” sagde stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen, da retningslinjerne blev præsenteret før sommerferien.

Retningslinjerne gennemgår, hvordan etablering af tagboliger skal udføres ud fra fire hensyn: arkitektur, dagslys, friarealer og parkeringsforhold.

Arkitektur
Hvad angår arkitektoniske hensyn, indeholder vejledningen anbefalinger til, når man enten bevarer den eksisterende form på taget eller etablerer en ny tagform. Ved bevarelse af tagformen transformerer man en eksisterende tagform ud fra de principper, som taget er opført efter – f.eks. når den flade del af et københavnertag bliver hævet for at opnå tilstrækkelig loftshøjde – mens en ny udformning af tagetagen kræver en analyse med udgangspunkt i de eksisterende arkitektoniske værdier for bebyggelsen og området.

Dagslys
Udvidelser af eksisterende tage i tætte byområder kan reducere dagslyset i de bygninger, som ligger på den modsatte side af gade- og gårdrummet. I mange boliger i ældre bygninger er der i forvejen mindre dagslys end krævet i dag. Derfor indgår dagslysforhold i retningslinjerne for tagboliger, så der ikke kommer flere boliger med væsentligt forringet dagslys. 

Friarealer
Ved ansøgning om byggetilladelse til nye boliger skal man også redegøre for fri- og opholdsarealer. Når man etablerer tagboliger på eksisterende ejendomme, øger man behovet for gode fri- og opholdsarealer, fordi der kommer flere beboere. Vurderingen af tilfredsstillende fri- og opholdsarealer tager udgangspunkt i de konkrete muligheder på ejendommen. Et kvalitetsløft af de eksisterende arealer kan være en effektiv måde at sørge for tilfredsstillende opholdsarealer. 

Parkering
Københavns Kommune har i sin planlægning taget stilling til, hvor meget parkering der skal etableres på en ejendom i forbindelse med nybyggeri samt om- og tilbygninger. Ejendommen er enten omfattet af en lokalplan med parkeringsbestemmelser eller af kommuneplanens rammebestemmelser, hvor antallet af parkeringspladser fastlægges med udgangspunkt i etagearealet. Derfor skal man redegøre for parkering i forbindelse med et tagboligprojekt. 

Retningslinjerne for tagboliger indeholder en tjekliste, så man hurtigt kan få overblik over, hvilke forhold man skal undersøge, inden man sender en ansøgning af sted til byggesagsbehandling. Se retningslinjerne på www.kk.dk/tagbolig

Inspiration